Katedra za opštu elektrotehniku

Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci

Kompresija slika bez gubitaka


Finansiranje:

Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske, broj ugovora 06/0-020/961-166/09

Apstrakt:

Osnovni cilj u toku realizacije ovog projekta je detaljna evaluacija savremenih algoritama za kompresiju slika bez gubitaka, prijedlog optimalnog rješenja i njegova implementacija. U okviru ovog projekta je izvršena detaljna analiza svih faza algoritama za kompresiju slika bez gubitaka zasnovanih na prediktivnim metodama. Prediktivne metode za kompresiju slika su brze i jednostavne, pa samim tim i fleksibilne u pogledu hardverske realizacije. Kroz detaljnu analizu svih faza izvršavanja algoritama za kompresiju slika, uočene su slabosti postojećih algoritama i predložena originalna rješenja.

Period:

2010 - 2011

Najvažniji rezultati:

  1. Savić S., Avramović A., „Prediktivna kompresija 3D medicinskih slika“, Zbornik radova simpozijuma Infoteh, Jahorina, BIH, mart 2010.
  2. Avramović A., Savić S., „Prediktivna kompresija medicinskih slika bez gubitaka“, Zbornik radova 54. konferencije za ETRAN, Donji Milanovac, Srbija, jun 2010.
  3. Avramović A., Reljin B., „Gradient Edge Detection Predictor for Image Lossless Compression“, In Proceedings of 52th International Symposium ELMAR-2010, Zadar, Croatia, 2010. pp. 131-134
  4. Avramović A., Savić S., „Lossless Predictive Compression of Medical Images“, In Proceedings of 19th International Electrotechnical and Computer Science Conference ERK, Portorož, Slovenia, 2010. pp. 115-118.
  5. Lekić V., Babić Z., “Multiphase Tensor Level-Set Method for Segmentation of Natural Images“, In Image Processing and Communications Challenges 3. Springer Berlin Heidelberg, 2011. p. 77-84.