Katedra za opštu elektrotehniku

Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci

Obrada signala u bio nano komunikacijama

Finansiranje:

Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske

Apstrakt:

Projekat ima za cilj da analizira pozitivne efekte izazvane interakcijom EM polja i bioloških struktura živih tkiva. Posebna pažnja se posvećuje nervnom sistemu, jer je eksperimentalno ustanovljena djelimična regresija Alchajmerove bolesti kod miševa koji su bili izloženi zračenju radio-frekvencijskih signala generisanih mobilnim telefonima sa CDMA mrežnim pristupom. Teorijsko objašnjenje ovih eksperimentalnih rezultata još uvijek nije jasno, te predstavlja motiv za istraživanje i u ovom projektu. Projekat se realizuje u okviru dvojnih doktorskih studija iz informaciono-komunikacionih tehnologija organizovanih od strane Fakulteta za informacione tehnologije, matematiku i elektrotehniku, Norveškog univerziteta za nauku i tehnologiju iz Trondhajma i Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.

Period:

2012 - 2013

Najvažniji rezultati:

  1. Mladen Veletić, Pål Anders Floor, Zdenka Babić, and Ilangko Balasingham, "Peer-to-Peer Communication in Neuronal Nano-Network," IEEE Transactions on Communications, 2015 (in press).
  2. Mladen Veletić, Zdenka Babić, and Ilangko Balasingham, "On Spectrum Analysis for Nanomachine-to-Neuron Communications," In Proc. IEEE First International Black Sea Conference on Communications and Networking, pp. 1-5, Batumi, Georgia, July, 2013.