Katedra za opštu elektrotehniku

Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci

RFID tehnologije


Finansiranje:

Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske

Period:

2010 - 2012

Najvažniji rezultati:

 • Dvije magistarske teze:
  1. Marijana Ćosović, „Kriptografski algoritmi za RFID sisteme“, Elektrotehnicki fakultet Univerziteta u Istocnom Sarajevu, pod mentorstvom Profesor. dr Zdenke Babić, koordinatora ovog projekta;
  2. Miloš Ljubojević, „Analiza scene metodama zasnovanim na integraciji tehnika digitalne obrade slike i RFID“, Elektrotehnicki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, pod mentorstvom Profesor. dr Zdenke Babić, koordinatora ovog projekta.
 • Sedam radova na skupovima nacionalnog značaja, štampani u cjelini:
  1. Miloš Ljubojević, Zdenka Babić, “Estimacija pokreta zasnovana na regionu od interesa izdvojenim upotrebom RFID”, U Zborniku radova LV Konferencije za ETRAN, 2011, EK3.1.
  2. Mira Trebar, „RFID - A Technology of Opportunities“, In Proceedings of 8th Symposium INDEL 2010, Banja Luka, BIH, 2010, pp. 232-235. (invited paper)
  3. Miloš Ljubojević, Srećko Stankovic, Bojan Dardić, „Dodatne mogucnosti ekspolatacije sistema IP video-nadzora i integracija sa RFID tehnologijom”, Zbornik radova 17. Festivala informatičkih dostignuća - INFOFEST 2010, Budva 2010.
  4. Miloš Ljubojević, Srećko Stanković, „Poboljšanje karakteristika IP video-nadzora integracijom sa RFID sistemima“, Zbornik radova IX SEFICT - South East Europe Forum ICT 2010, Dubrovnik 2010.
  5. Marijana Ćosović, Amila Akagić, Zdenka Babić, "Uporedna energetska analiza FPGA realizacija modularnih množaca", Zbornik radova Simpozijuma Infoteh-Jahorina, 2011, Vol. 10, Ref. E-VI-6, str. 869-873.
  6. Marijana Ćosović, Zdenka Babić,"Mogućnost implementacije RSA i ECC algoritama u RFID sistemima primjenom Montgomeri množača", Zbornik radova Simpozijuma Infoteh-Jahorina, 2010, Vol. 9, Ref. E-VI-7, str. 847-851.
  7. Marijana Ćosović, Zdenka Babić, "Realizacija modularnih množača", u Zborniku Simpozijuma INDEL 2010, Banja Luka, 2010, str. 96-99.
 • Poglavlje u knjizi
  1. Miloš Ljubojević, Zdenka Babić, Vladimir Risojević, „RFID Localization Improved by Motion Segmentation in Multimedia Surveillance Systems“ u Pradeep Atrey, Mohan Kankanhalli and Andrea Cavallaro (Editors), "Intelligent Multimedia Surveillance: Current Trends and Research", Springer-Verlag, 2013, pp. 107-131.
 • Tehnicka rješenja
  1. Kreirana su i osposobljena dva razvojna okruženja za RFID tehnologije:
   • Razvojno okruženje za rad RFID tehnologijama u UHF podrucju;
   • Razvojno okruženje za rad RFID tehnologijama u HF području.
  2. Realizovane su tri pilot RFID aplikacije, jedna u UHF i dvije u HF području:
   • Popis osnovnih sredstava (UHF RFID);
   • Lokalizacija pokretnih objekata (HF RFID);
   • RFID označena botanicka bašta (HF RFID +GPS).
  3. Značajniji seminarski radovi
   • Na doktorskim studijama Informaciono-komunikacione tehnolohije, u okviru predmeta Advanced Multimedia Procesing uraden je seminarski rad pod nazivom „Antikolizioni algoritmi u RFID sistemima“.
  4. RFID Radionica
   • Na jednodnevnoj RFID radionici koja je održana na Elektrotehničkom fakultetu učestvovao je veliki broj studenata, nastavnog osoblja i saradnika iz privrede.
  5. Takmičenje studenata za najbolju ideju primjene RFID tehnologija:
   • Na Konkurs za najbolju ideju primjene RFID tehnologija prijavilo se šest studentskih timova. Četiri odabrane ideje su javno prezentovane i novčano nagrađene.


s