Katedra za opštu elektrotehniku

Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci

Kompresija medicinskih slika


Finansiranje:

Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske

Apstrakt:

Uvođenjem digitalne radiologije u medicinske centre otvorene su nove mogućnosti dijagnoze i liječenja različitih vrsta oboljenja. Međutim, digitalna radiologijia je otvorila i neke istraživačke teme usko vezane za oblast digitalne obrade signala. Naime, pojavio se problem skladištenja velike količine podataka, kao i efikasnog pretraživanja ogromnih baza podataka. Ovim projektom treba da se ispitaju mogućnosti brzih algoritama za kompresiju zasnovanih na predikciji umjesto na integralnim transformacijama, kao i mogućnosti njihove realizacije na FPGA platformi.

Period:

2009 - 2010

Najvažniji rezultati:

  1. Zdenka Babić, Aleksej Avramović, Patricio Bulić: ''An Iterative Logarithmic Multiplier'', Electrotehnical Review, Ljubljana Slovenia, 2010. Vol. 77 No. 1, pp. 25-30.
  2. Aleksej Avramović, Zdenka Babić, Marjana Erdelji, Patricio Bulic: "Multipliers in Logarithmic Number Systems", In Proceedings of 19th International Electrotechnical and Computer Science Conference ERK, Portorož, Slovenia, 2010. pp. 111-114.
  3. Avramović A., Reljin B., „Gradient Edge Detection Predictor for Image Lossless Compression“, In Proceedings of 52th International Symposium ELMAR-2010, Zadar, Croatia, 2010. pp. 131-134
  4. Patricio Bulić, Zdenka Babić, Aleksej Avramovic: "A Simple Pipelined Logarithmic Multiplier", Proceedings of 28th International Conference on Computer Design ICCD, Amsterdam, Netherlands, 2010.
  5. Aleksej Avramović, Vladimir Risojević, Zdenka Babić, Patricio Bulić: ''Identifikacija sistema primjenom algoritma najmanjih srednjih kvadrata sa logaritmaskim množenjem'', In Proceedings of 8th Symposium INDEL 2010, Banja Luka, BIH, 2010. pp. 134-137.
  6. Zdenka Babić, Aleksej Avramović, Patricio Bulić: ''An Iterative Logarithmic Multiplier'', Microprocessors and Microsystems, Vol. 35, Issue 1, pp. 23-33, February 2011.
  7. Vladimir Risojević, Snježana Momić, Zdenka Babić, “Gabor descriptors for aerial image classification,” in Proc. of International Conference on Adaptive and Natural Computing Algorithms, ICANNGA’11, Ljubljana, Slovenija, 2011.
  8. Aleksej Avramović, Branimir Reljin: "Gradient Edge Detection Predictor for Image Lossless Compression", In Proceedings of 52th International Symposium ELMAR-2010, Zadar, Croatia, 2010. pp. 131-134.