Analiza i obrada kontinualnih signala

Zdenka Babić

Poštovane studentice, studenti i ostali čitaoci,

ova knjiga je slobodno dostupna i može se preuzeti u elektronskom obliku sa adrese www.dsp.etfbl.net.

Knjigu smijete slobodno umnožavati i distribuirati pod sljedećim uslovima:

Od svakog od navednih uslova moguće je odstupiti samo uz dopuštenje autorice.

 1. Naslovna strana
 2. Predgovor
 3. Sadržaj
 4. Uvod
 5. Kontinualni signali
 6. Kontinualni sistemi
 7. Analiza i obrada signala u vremenskom domenu
 8. Furijeov red
 9. Furijeova transformacija
 10. Laplasova transformacija
 11. Višedimenzionalni kontinualni signali
 12. Literatura
 13. Indeks pojmova