Diskretni signali i sistemi

Zdenka Babić

Poštovane studentice, studenti i ostali čitaoci,

ova knjiga je slobodno dostupna i može se preuzeti u elektronskom obliku sa adrese www.dsp.etfbl.net.

Knjigu smijete slobodno umnožavati i distribuirati pod sljedećim uslovima:

Od svakog od navednih uslova moguće je odstupiti samo uz dopuštenje autorice.

  1. Uvod
  2. Diskretni signali
  3. Diskretni sistemi
  4. Analiza i obrada diskretnih signala u vremenskom domenu
  5. Z transformacija