Analogni filtri

Zdenka Babić

Poštovane studentice, studenti i ostali čitaoci,

ova knjiga je slobodno dostupna i može se preuzeti u elektronskom obliku sa adrese www.dsp.etfbl.net.

Knjigu smijete slobodno umnožavati i distribuirati pod sljedećim uslovima:

Od svakog od navednih uslova moguće je odstupiti samo uz dopuštenje autorice.

 1. Naslovna strana
 2. Predgovor
 3. Sadržaj
 4. Uvod
 5. Metodi aproksimacije amplitudnih i faznih karakteristika analognih filtara
 6. Sinteza električnih mreža sa jednim pristupom
 7. Gradivni blokovi aktivnih filtara
 8. Pasivni filtri
 9. Aktivni filtri
 10. Literatura
 11. Indeks pojmova