Katedra za opštu elektrotehniku

Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci


Istorija katedre

Osnivanjem Elektrotehničkog odsjeka Tehničkog fakulteta u Banjoj Luci 1962. godine nastaje i Katedra za opštu elektrotehniku. Prof. Borislav Tasić, prvi redovni predavač na Katedri, te prof. Radoslav Horvat i akademik Jovan Surutka, profesori Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, postavili su temelje fundamentalnih predmeta ove Katedre koji se i danas izučavaju na svim studijima elektrotehnike. Vremenom Katedra kadrovski jača, te vodeću ulogu u razvoju Katedre uz prof. Tasića preuzimaju prof. dr Petar Hinić i prof. dr Jelenko Vlajić, koji čitav svoj radni vijek posvećuju radu na ovoj Katedri

Obrazovanje budućih inžinjera

Od početka pedesetogodišnjeg postojanja Fakulteta, nastavni proces na Katedri odvijao se primarno na predmetima fundamentalnim za obrazovanje inženjera elektrotehnike: Osnovi elektrotehnike, Elektromagnetika, Teorija električnih kola, Sinteza električnih mreža i Električna mjerenja, čiji su se programi i nazivi vremenom mijenjali i modernizovali. Brži napredak elektrotehnike reflektovao se i na uvodenje novih predmeta orijentisanih ka obradi signala i multimediji: Analogni i digitalni filtri, Optimalno filtriranje, Digitalna obrada signala, Digitalna obrada slike, Multimedijalni sistemi, Računarska grafika, Obrada i analiza
multimedijalnih signala, Pretraživanje
multimedijalnog sadržaja, Digitalna televizija i Napredne tehnike obrade multimedijalnih signala. Podizanje kvaliteta nastavnog procesa uz orijentaciju ka uvođenju modernih programskih sadržaja, napredak u naučnoistraživačkom radu i kadrovsko jačanje, glavni su pravci razvoja. Kroz stalno unapređivanje obrazovnih programa i aktuelna istraživanja, međunarodnu saradnju i saradnju sa privredom, uz posebno naglašenu interdisciplinarnost, Katedra nastoji doprinijeti razvoju znanja, prenoseći rezultate vlastitih i svjetskih istraživanja studentima, privredi i društvu u cjelini.

Naučnoistraživacki rad

Oblasti istraživanja kojima su se bavili članovi Katedre su se mijenjale tokom 50 godina postojanja, ali se može reći da se naučnoistraživački rad odvijao u dva osnovna pravca. Prvi je bio orijentisan prema fundamentalnim istraživanjima u oblasti elektrotehnike i elektromagnetike. Drugi pravac, koji se tokom vremena više razvio, je oblast obrade signala, od akvizicije do naprednih tehnika analize i obrade, te kola i sistema za obradu signala. Gledano istorijski, prva istraživanja koja su na Katedri provedena u oblasti obrade signala odnosila su se na obradu signala u kontinualnom domenu. Pojavom digitalnog hardvera raste interes za digitalnu obradu signala i specijalizovane arhitekture bazirane na procesorima za digitalnu obradu signala. Poslednjih desetak godina naglasak je na istraživanjima u oblasti digitalne obrade signala, digitalne obrade slike i multimediji, uključujući hardverska rješenja i algoritme od značaja u ovim oblastima. Naučnoistraživački rad na Katedri se odvija u dvije savremeno opremljene laboratorije: Laboratoriji za opštu elektrotehniku i Laboratoriji za obradu signala, koje se koriste i u nastavnom procesu. Značajni napori se ulažu u uključivanje studenata u naučnoistraživački rad. Intenzivan naučnoistraživački rad na Katedri je rezultovao odobrenim patentima i velikim brojem publikacija. Katedra za opštu elektrotehniku teži da postane mjesto zavidnih rezultata naučnih istraživanja i efikasnog prenosa znanja.