DSP lab / Digitalna obrada signala

Digitalna obrada signala

Nastavnik: Prof. dr Zdenka Babić

Asistent: Vladimir Risojević

Domaći zadatak

Linearno prediktivno kodovanje govora

Laboratorijske vježbe

 1. Frekvencijska analiza signala korištenjem DFT (1),
  WAV fajlovi koji se koriste u ovoj vježbi:
 2. Frekvencijska analiza signala korištenjem DFT (2),
 3. Frekvencijska analiza signala korištenjem DFT (3),
 4. Vremenski zavisna Furijeova transformacija
  U ovoj vježbi možete snimiti svoj WAV fajl ili iskoristiti zadati.
 5. Wavelet transformacija
 6. Stohastički procesi
 7. Estimacija spektra stohastičkih signala (periodogram)
 8. Wienerov filtar
  U ovoj vježbi možete snimiti svoj WAV fajl ili iskoristiti zadati.
 9. Adaptivna identifikacija sistema pomoću LMS algoritma
 10. Realizacija digitalnih filtara na na ADSP-21489 EZ-KIT Lite
  Pomoćni m-fajlovi: