DSP lab / Digitalna obrada slike

Digitalna obrada slike 2010/11

Nastavnik: Prof. dr Zdenka Babić

Asistent: mr Vladimir Risojević

Raspored po grupama za polaganje kolokvijuma, 17.04.2014.godine.

Skripta

Prezentacije

Laboratorijske vježbe

Laboratorijske vježbe će se održavati četvrtkom od 12.15-14.00 sati u Laboratoriji za digitalnu obradu signala.

Slike koje se koriste u laboratorijskim vježbama.

Semestralni rad

Prijedlozi tema za semestralne radove u školskoj 2012/13. godini

Klasifikacija aero snimaka. Literatura Snimak

Analiza imunohistoloških slika.

Detalji predaje radova: Predaju se sledeći rezultati rada:

 • aplikacija ili program u MATLAB-u zajedno sa slikama koje se mogu iskoristiti kao demonstracija,
 • odštampan rad koji sadrži sve važne informacije o načinu projektovanja i implementacije vaše aplikacije:
  • definicija problema,
  • objašnjenje izbora teorije i tehnologije za rješavanje problema (Šta već postoji?),
  • detalji rješenja na nivou struktura podataka i algoritma,
  • detalji rješenja na nivou implementacije (Šta smo napravili?),
  • demonstracija funkcionalnosti,
  • diskusija i prijedlozi daljeg poboljšanja (Je li sve napravljeno? Koja su poboljšanja moguća?),
  • literatura (Koje knjige, časopise i WWW stranice smo koristili?).
  • otprilike svaka funkcionalnost treba da bude zastupljena u radu sa maksimalno 10 stranica. Alternativno je moguće napisati zasebne radove u slučajevima kada na različitim segmentima zadatka radi više studenata.
  • ovaj dokument treba da bude obrađen na računaru.
 • prezentacija u Power Point ili PDF formatu koju ćete održati svim studentima koji slušaju predmet u predviđenom terminu. Prezentacija treba da ukratko opiše korištene algoritme te metodologiju projektovanja i implementacije. Za prezentaciju će biti na raspolaganju maksimalno 30 minuta. Svaka funkcionalnost treba da bude prezentovana od strane studenata koji su radili na njenoj implementaciji. Alternativno je moguće napraviti različite prezentacije za različite funkcionalnosti. Svi studenti koji slušaju predmet su obavezni da prisustvuju prezentacijami.
Konsultacije između grupa su takođe dozvoljene, ali svaka grupa treba da preda originalno rješenje. U slučaju prepisivanja odgovarajući radovi će biti ocijenjeni sa nula poena. Dijelovi programa i ideje sa weba su uslovno dozvoljeni, tj. mogu se iskoristiti pod uslovom da ne čine zadatak trivijalnim. Prije njihovog korištenja najbolje se posavjetovati sa predmentim nastavnikom i asistentom.

Način rada i ocjenjivanje: Zbog relativno malih timova organizacija rada je prepuštena studentima. Konsultacije sa asistentom su dozvoljene i očekivane.

Prilikom formiranja ocjene iz projektnog zadatka koristiće se sledeća okvirna podjela bodova:

Ozbiljnost u definisanju zadatka5
Odabir teorije i tehnologije za rješavanje problema20
Detalji rješenja30
Demonstracija10
Diskusija i prijedlozi daljeg poboljšanja10
Kvalitet prezentacije5
Kvalitet izlaganja i pokazano znanje20
Ukupno100

Oprema: Za rad na ovom zadatku studentima je na raspolaganju računarska oprema u Laboratoriji za digitalnu obradu signala.

Primjeri ranijih semestralnih radova:

Školska godina 2008/09.

Školska godina 2007/08.

Školska godina 2006/07.

WUS AUSTRIA