Katedra za opštu elektrotehniku

Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci

Mjerenje impedanse


Opis sistema za mjerenje impedanse:

Rad uređaja kontroliše ATmega128 mikrokontroler koji upravlja radom periferalnih komponenti kao i čipom AD5933. Uređaj može biti baterijski napajan ili preko USB kabla a postoje i portovi za povezivanje dodatnih modula. Prikaz rezultata i upravljanje uredajem je moguće lokalno preko displeja u boji i ugrađene tastature ali i preko računara. Za tu svrhu je realizovana Windows aplikacija. Da bi se postigla veca tačnost merene impedanse, u datoj realizaciji, AD5933 je proširen sa kolom za kondicioniranje signala u okviru koje se nalaze otporničke mreže za kalibraciju i podešavanje pojačanja povratne sprege. Dodatno kolo je implementirano na takav način da uređaj meri impedansu u 2-elektrodnom modu, što znaci da se isti par elektroda koristi i za stimulaciju i merenje odziva

Na osnovu dobijenih rezultata analizirane tačnosti razvijenog uredaja, utvrdeno je da se isti može koristiti u karakterizaciji kapacitivnog senzora vlažnosti

Image
Image

Radovi:

  1. Mitar Simic, Zdenka Babic, Vladimir Risojevic, Goran Stojanovic, Antonio L. L. Ramos, “A System for Rapid and Automated Measurement of Bioimpedance”, In Proc. Society for Design and Process Science SDPS-2015 Conference, Dallas Fort Worth, USA
  2. Mitar Simić, Zdenka Babić, Vladimir Risojević, Goran Stojanović, Patricio Bulić, “Influence of Frequency of Excitation Signal and Electrode Position on the Transthoracic Impedance Measurement”, In Proceedings of 24th International Electrotechnical and Computer Science Conference ERK 2015, Portorož, Slovenia, Vol. B, pp. 99-102, 2015,