Katedra za opštu elektrotehniku

Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci

Obrada signala u bio-nano komunikacijama


Sinopsis:

Unutar ljudskog tijela funkcioniše heterogena komunikaciona mreža sastavljena od muskulaturnog, kardiovaskularnog, endokrinog i nervnog sistema. Od pomenutih, najkompleksniji i najnapredniji je centralni nervni sistem, u kojem fundamentalnu ulogu imaju neuronske ćelije razmjenjujući elektrohemijske i molekularne signale, a kojima se koordinišu aktivnosti ostalih sistema. Zbog procesne moći, implicitne biokompatibilnosti i dimenzionih karakteristika neuronskog sistema, Obrada signala u bio-nano komunikacijama je okarakterisana kao pogodan koncept za buduće nano-komunikacione mreže kojima se prevazilaze mogućnosti i ograničenja savremenih/konvencionalnih (tele)komunikacionih mreža. Kreiranjem autonomne mreže minijaturnih uređaja, koja bi funkcionisala kao određeni segment nervnog sistema i potencijalno imala iste procesne moći, otvaraju se mnogobrojne mogućnosti u medicinskim, industrijskim i vojnim aplikacijama.

Kada se govori o neuronskoj komunikaciji, radi se o anatomski i fiziološki uglavnom poznatom, ali u domenu informaciono-komunikacionih tehnologija, potpuno novom konceptu prenosa informacija u nano-mrežama. Osnovni cilj istraživanja je, prema tome, usmjeren ka inženjerskoj analizi fizioloških procesa između dva neurona/mrežna entiteta u smislu kreiranja relevantnih kvalitativnih funkcija, te kvantitativnoj ocjeni performansi komunikacionog sistema u smislu proračuna kapaciteta kanala, primjenom principâ iz teorije komunikacija, teorije informacija i obrade signala.

Image

Radovi:

 1. Mladen Veletic, Zdenka Babic, and Ilangko Balasingham, "On Spectrum Analysis for Nanomachine-to-Neuron Communications," In Proc. IEEE First International Black Sea Conference on Communications and Networking, pp. 1-5, Batumi, Georgia, July, 2013.

 2. Veletic, M., Balasingham, I., & Babic, Z. (2013, July). On spectrum analysis for nanomachine-to-neuron communications. In Communications and Networking (BlackSeaCom), 2013 First International Black Sea Conference on (pp. 64-68). IEEE

 3. Mladen Veletic, Zdenka Babic, and Ilangko Balasingham, "On Spectrum Analysis for Nanomachine-to-Neuron Communications," In Proc. IEEE First International Black Sea Conference on Communications and Networking, pp. 1-5, Batumi, Georgia, July, 2013.

 4. Veletic, M., Balasingham, I., & Babic, Z. (2013, July). On spectrum analysis for nanomachine-to-neuron communications. In Communications and Networking (BlackSeaCom), 2013 First International Black Sea Conference on (pp. 64-68). IEEE

 5. Mesiti, F., Veletić, M., Floor, P. A., & Balasingham, I. (2015). Astrocyte–neuron communication as cascade of equivalent circuits. Nano Communication Networks, 6(4), 183-197

 6. M. Veletić, P. A. Floor, Y. Chahibi, I. Balasingham, "On the Upper Bound of the Information Capacity in Neuronal Synapses," in IEEE Transactions on Communications , vol.PP, no.99, pp.1-1, September 2016. doi: 10.1109/TCOMM.2016.2613970

 7. M. Veletić, P. A. Floor, Z. Babić and I. Balasingham, "Peer-to-Peer Communication in Neuronal Nano-Network," in IEEE Transactions on Communications, vol. 64, no. 3, pp. 1153-1166, March 2016. doi: 10.1109/TCOMM.2016.2526657

 8. M. Veletić, P. A. Floor, Z. Babić and I. Balasingham, "Peer-to-Peer Communication in Neuronal Nano-Network," in IEEE Transactions on Communications, vol. 64, no. 3, pp. 1153-1166, March 2016. doi: 10.1109/TCOMM.2016.2526657

 9. F. Mesiti, M. Veletić, P. A. Floor, I. Balasingham, “The Astrocyte Modulation of the Neuronal Activity as a Cascade of Equivalent Circuits”, Elsevier Nano Communication Networks, vol. 6, no. 4, pp. 183-197, 2015.

 10. M. Veletić, F. Mesiti, P. A. Floor and I. Balasingham, "Communication theory aspects of synaptic transmission," 2015 IEEE International Conference on Communications (ICC), London, pp. 1116-1121, 2015. doi: 10.1109/ICC.2015.7248472

 11. M. Veletić, P. A. Floor, I. Balasingham, "From Nano-Scale Neural Excitability to Long Term Synaptic Modification", Proceedings of ACM The First Annual International Conference on Nanoscale Computing and Communication, Atlanta GA, USA, pp. 22:1--22:9, 2014.