Katedra za opštu elektrotehniku

Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci

mr, Mitar Simić

Image

kabinet: 2105

Broj telefona: +387 51 221 860

e-mail: mitar.simic@etfbl.net

Biografija

Mitar Simić Mitar Simić je rođen 17. oktobra 1987. godine u Ljuboviji, Republika Srbija. Osnovne i master studije završio je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu 2010. i 2012. godine, respektivno. U decembru 2012. godine upisao je doktorske studije na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. Nakon diplomiranja radio je u fabrici glinice "Birač"A.D. Zvornik (od 20.8.2010. do 20.8.2011. god.) i u firmi "KV Tim" u Sarajevu (od 1.9.2011. do 31.10.2012.). Od decembra 2012. do decembra 2014. godine radio je kao Early Stage Researcher u firmi "North Point" u Subotici u okviru SENSEIVER projekta (www.senseiver.com). Boravio je kao gostujući istraživač na Institutu za elektronske tehnologije u Krakovu, Poljska, Tehničkom univerzitetu u Jašiju, Rumunija i Fakultetu za računarske i informacione nauke u Ljubljani, Slovenija. Od marta 2015. godine radi kao asistent na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci. Objavio je više od 15 naučno-stručnih radova u časopisima i na konferencijama kod nas i u inostranstvu. Na 22. telekomunikacionom forumu TELFOR 2014 u Beogradu dodijeljena mu je nagrada "Blažo Mirčevski" za najbolji rad mladog autora.

Oblasti interesovanja

impedansna spektroskopija, modelovanje elektrohemijskih procesa i bioimpedanse, razvoj mjerno-akvizicionih uređaja za biomedicinske primjene i karakterizaciju senzora i materijala.

Odabrane publikacije

 1. M. Simić, Z. Babić, V. Risojević, G. M. Stojanović, "A Novel Non-Iterative Method for Real-Time Parameter Estimation of the Fricke-Morse Model", Advances in Electrical and Computer Engineering, Vol. 16, No. 4, pp. 57-62, 2016.
  (doi: 10.4316/AECE.2016.04009)
 2. M. Simić, L. Manjakkal, K. Zaraska, G. M. Stojanović, R. Dahiya, "TiO2 Based Thick Film pH Sensor", IEEE Sensors Journal, vol. 17, no. 2, pp. 248-255, 2017. (doi: 10.1109/JSEN.2016.2628765)
 3. M. Simić "Complex Impedance Measurement System for the Frequency Range from 5 kHz to 100 kHz", Key Engineering Materials, Vol. 644, pp. 133-136, 2015. (doi: 10.4028/www.scientific.net/KEM.644.133)
 4. M. Simić, T. B. Šekara, S. Jokić, "Model of Three-Limb Three-Phase Transformer Based on Nonlinear Open Circuit Characteristic with Experimental Verification", TELFOR Journal, Vol. 6, No. 1, pp. 42-47, 2014. (doi:10.5937/telfor1401042S)
 5. M. Simić, D. Petrisor, "Data Acquisition and Remote Monitoring System for Indoor Environmental Parameters", TEHNIKA, Vol. 64. No. 4, pp. 663-669, 2015. (doi: 10.5937/tehnika1504663S)
 6. M. Simić, "Model of Supercapacitor with Laboratory Verification", TEHNIKA, Vol. 63, No. 1, pp. 91-95, 2014. (doi:10.5937/tehnika1401091S)
 7. M. Simić, Z. Babić, V. Risojević, G. M. Stojanović, A. L. L. Ramos, "A System for Rapid and Automated Bioimpedance Measurement", In Proceedings of the Society for Design and Process Science SDPS conference, Dallas, USA, November 1-5, 2015, pp. 242-247
 8. M. Simić "Complex Impedance Measurement System for Environmental Sensors Characterization", In Proceedings of the 22nd Telecommunications forum TELFOR, Belgrade, Serbia, November 2014, pp. 660-663.
  (doi: 10.1109/TELFOR.2014.7034495)