Katedra za opštu elektrotehniku

Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci

Ratko Pilipović, dipl. ing.

Image

kabinet: 2105

Broj telefona: +387 51 221 860

e-mail: ratko.pilipovic@etfbl.net

Biografija

Ratko Pilipović je rođen 13. jula 1992. godine u Prijedoru, Bosna i Hercegovina. Osnovne studije završavio na Elektrotehnickom fakultetu u Banjoj Luci u septembru 2015 godine. Od marta 2016 godine pohađa master studije na Elektrotehnickom fakultetu u Banjoj Luci. Kao student ostvaruje rezulate na Elektrijadi iz oblasti Elektronika 2 i Telekomunikacije. Od decembra 2015 godine radi kao asistent na Elektrotehničkom fakultetu. Maja 2016 godine učestvuje u razmjeni istraživača na Fakultetu za računalništvo in informatiko Ljubljana, gdje se bavi razvijanjem arhitektura za distribuiranu obradu signala

Oblasti interesovanja

Digitalna obrada slike, Digitalna obrada signala, Machine learning, Data minining, distribuirana obrada informacija i signala, primjene DSP-a u poljoprivredi i humanim naukama, Vještačka inteligencija, Ugrađeni računarski sistemi, Obrada signala i informaciju realnom vremenu.

Odabrane publikacije

  1. Zdenka Babic, Ratko Pilipovic , Vladimir Risojevic, Goran Mirjanic, "Pollen bearing honey bee detection in hive entrance video recorded by remote embedded system for pollination monitoring”, XXIII International Society for Photogrammetry and Remote Sensing Congress, 2016, prihvaceno.
  2. Ratko Pilipovic, Vladimir Risojevic, Zdenka Babic, Goran Mirjanic, "Background Subtraction for Honey Bee Detection in Hive Entrance Video", Infoteh Jahorina, 2016