Katedra za opštu elektrotehniku

Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci

Biološke metode (pčele) za otkrivanje eksploziva


Finansiranje:

NATO Science for Peace and Security

Apstrakt:

Projekat ima za cilj da razvije inovativne metode i tehnologije za otkrivanje preostalih mina. To se planira postići poboljšanjima i integracijom postojećih najsavremenijih tehnika, naime, obučenim kolonijama pčela u kombinaciji sa organskim poluprovodničkim senzorskih filmovima na bazi eksplozivne pare, i automatskom analizom video zapisa visoke rezolucije dobijenih snimanjem bespilotnim letjelicama iznad minskih polja. Korišćenjem ovih metoda u kombinaciji sa pasivnom metodom biće moguće detekotvati prisustvo eksplozivnih materija, kao i aktivno prepoznavanje i određivanje lokacija minskih polja. Glavni cilj ovog projekta je rad sa krajnjim korisnicima i ekspertima kako bi se osigurao visok kvalitet rezultata projekta.

Period:

2017 - 2020

Konzorcijum:

Hrvatski centar za razminiranje - Centar za testiranje, razvoj i obuku d.o.o, Hrvatska Univerzitet Sveti Andrej, Škotska Univerzitet u Banjoj Luci, Elektrotehnički fakultet, Bosna i Hercegovina Univerzitet u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti, Hrvatska