Katedra za opštu elektrotehniku

Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci

ICT COST Action IC1303 Algorithms, Architectures and Platforms for Enhanced Living Environments (AAPELE)


Finansiranje:

Evropska komisija, EU okvirni program Horizon 2020

Apstrakt:

Ambient Assisted Living (AAL) je područje istraživanja koje se oslanja na informaciono-komunikacione tehnologije (ICT), medicinska istraživanja i sociološka istraživanja. AAL se temelji na ideji da nauka i tehnologij mogu pružiti poboljšanja u kvalitetu života ljudi u njihovom ambijentu, a da se pri tome smanji financijski teret zdravstvenih usluga. Koncept unaprijeđene životne sredine (Enhanced Living Environments - ELE) odnosi se prvenstveno na područja AAL koji su više povezana sa ICT. Dizajn, planiranje, implementacija i upravljanje jednim AAL sistemom često podrazumijeva integraciju nekoliko naučnih područja. Arhitekture, algoritmi i platforme za poboljšane životne sredine (AAPELE) COST akcija se bavi pitanjima definisanja softvera, hardvera i usluga za AAL, izučavanjem i pronalaženjem efikasnih algoritama za AAL, posebno onih koji se odnose na velike količine podataka, analizom biosignala i istraživanjem protokola za AAL. Ova akcija ima za cilj promovisanje interdisciplinarnih istraživanja o AAL kroz kreiranje zajednice istraživača i preduzetnika, s naglaskom na AAL algoritame, arhitekture i platforme, imajući u vidu napredak nauke u tom području i razvoj novih i inovativnih rješenja.

Period:

2013 - 2017

Konzorcijum:

Austria, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Denmark, Estonia, Finland, France, FYR Macedonia, Germany, Greece, Ireland, Israel, Italy, Latvia, Lithuania, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, United Kingdoms