Katedra za opštu elektrotehniku

Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci

Jačanje profila inženjera telekomunikacija kako bi se zadovoljile potrebe savremenog društva i industrije


Finansiranje:

Evropska komisija

Apstrakt:

Univerziteti u regionu zapadnog Balkana koji nude studijske programe u oblasti telekomunikacionog inženjerstva suočeni su sa problemom smanjenog broja studenata uprkos činjenici da su telekomunikacije stub savremene ekonomije. Glavni razlog je to što telekomunikacijska industrija prolazi kroz značajne promjene, a tržište rada zahtjeva novi profil telekomunikacionih inženjera: profesionalca koji se obučava u širokom domenu ICT-a, koji posjeduje tehničke i tržišno orijentisane vještine i, stoga, može doprinijeti izazovima tehnološko-ekonomskog društva. Da bi studijski program telekomunikacija bio atraktivniji i da bi se unaprijedio profil diplomiranih inženjera, projekat BENEFIT je usmjeren na tri glavna cilja: 1.) saradnju visokoškolskih ustanova i industrije radi modernizacije studijskog programa u oblasti .telekomunikacija; 2.) usvajanje modernih nastavnih metodologija i alata, nadogradnja infrastrukture i stvaranje zajedničkih univerzitet-industrija laboratorija; 3.) sprovođenje obuke nastavnika i studenata. Pored toga, radi povećanja nivoa saradnje, vidljivosti i održivih mogućnosti, projekat će razviti integrisanu e-platformu koja će omogućiti pristup materijalima za e-učenje, obuku/stažiranje u regionu, listing univerziteta i kompanija, mogućnosti zapošljavanja i informacije o događajima kako tehničkog karaktera, tako i onih namijenjenih široj javnosti. Zbog toga će projekat BENEFIT doprinijeti oblikovanju modernog profila diplomiranih inženjera u oblasti telekomunikacija / ICT -a koji premošćava jaz sa potrebama tržišta rada, što je konkretna akcija kao odgovor na nedavno najavljene programske ciljeve zemalja zapadnog Balkana.

Period:

2017 - 2020

Konzorcijum:

Univerzitet u Klagenfurtu, Univerzitet u Banjoj Luci, Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Nišu, Javna ustanova univerzitet u Tuzli, Univerzitet u Beogradu, Erikson Nikola Tesla, Sveučilište Josipa Jurja Štrosmajera u Osijeku- Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacionih tehnologija, Društvo za usluge i trgovinu Bicom Zenica i Javno preduzeće Bit centar Tuzla