Katedra za opštu elektrotehniku

Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci

Sistemi za obradu signala i informacija u senzorskim mrežama


Finansiranje:

Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske, Bosna i Hercegovina, Agencija za Istraživanje, Republika Slovenija

Opis projekta:

Razvoj u oblastima obrade signala, elektronike, telekomunikacija, računarskog hardvera i softvera je omogućio prikupljanje velike količine informacija koje se fizički prenose u različitim oblicima koje uopšteno nazivamo signalima. Novi modaliteti akvizicije signala se gotovo svakodnevno pojavljuju. Imajući ovo u vidu nameće se pitanje pronalaženja efektivnih i efikasnih metoda za obradu signala, te analizu i interpretaciju raspoloživih informacija. Tradicionalno, u većini navedenih primjena prikupljene informacije se analiziraju manuelno. Međutim, manuelna analiza informacija je složena, dugotrajna, naporna, skupa i nije u mogućnosti da prati trend rasta obima informacija.

Predmet istraživanja ovog projekta je pronalaženje efektivnih i efikasnih metoda za obradu i analizu signala i informacija koje se prikupljaju pomoću senzorskih mreža, kao i njihovu implementaciju korištenjem različitih sistema i platformi, kako opšte namjene tako i specijalizovanih. Efektivnost obrade se ogleda u sposobnosti da se iz velike količine prikupljenih informacija izvuku one koje će pružiti uvid u stanje objekta ili pojave koja se posmatra i stvoriće osnovu za donošenje odluka o akcijama koje će se preduzeti. Efikasnost obrade podrazumijeva brzo izvršavanje algoritama uz mali utrošak memorije i energije. S obzirom na veliki obim podataka koje je potrebno obraditi, korištenje distribuirane i paralelne obrade se nameće kao nužnost. Sa jedne strane, distribuiranje dijela obrade signala u senzorske čvorove nameće potrebu korištenja procesorskih jedinica sa malom potrošnjom (kao što su digitalni procesori signala, RISC procesori ili programabilne logičke strukture) što je često povezano i sa ograničenom procesorskom snagom. Pronalaženje balansa između obrade koja se distribuira na senzorske čvorove i koja se odvija u centralnom čvoru, kao i implementacija algoritama u uslovima ograničenih resursa koje posjeduju senzorski čvorovi su neki od izazova na koje će projekat dati odgovore.

Veliki obim informacija koje se prikupljaju u centralnom čvoru često zahtjeva implementaciju algoritama za obradu i analizu koja koristi paralelnu obradu na arhitekturama visokih performansi, kao što su grafički procesori opšte namjene (GPGPU), računarski klasteri ili grid arhitekture. Pronalaženje efektivnih i efikasnih algoritama za analizu velikog obima podataka, kao i njihovu implementaciju na arhitekturama visokih performansi su takođe zadaci kojima će u projektu biti posvećena posebna pažnja.s