Katedra za opštu elektrotehniku

Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci


Digitalna televizija


Predmetni nastavnik:

Profesor Dr Irini Reljin

Ciljevi izučavanja predmeta:

Osnovni cilj predmeta je upoznavanje studenata sa principima generisanja, obrade i prenosa digitalnih televizijskih signala. Predmet je koncipiran na evropskom standardu za digitalno televizijsko emitovanje, DVB, i u njemu se obrađuje široka familija DVB-x standarda, kao i njihova veza sa multimedijalnom kućnom platformom, MHP.

Ishodi učenja:

Nakon ovog kursa studenti će imati dovoljno znanja da se uključe u postupak digitalizacije televizijskog prenosa, nezavisno od medijuma koji se koristi. Takođe će moći da izvrše procene neophodnih resursa za realizaciju takvih prenosa.

Sadržaj predmeta:

Formiranje pokretne slike. Analogni televizijski signal. Akvizicija i obrada audio i video signala. Digitalni video i audio. Kompresija video i audio signala. Digitalni interface-i. Formiranje multipleksa i transportnog stream-a. Uslovi prenosa u digitalnoj televiziji. Kanalsko kodovanje. Razvoj evropskih, DVB, standarda. Digitalna terestrijalna televizija i COFDM. Proračun protoka u televizijskom kanalu. Satelitski prenos i obračun linka. DVB standardi prve i druge generacije, zaštitno kodovanje i vrste modulacija prema DVB standardima. IPTV.