Katedra za opštu elektrotehniku

Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci


Osnovi elektrotehnike 2


Predmetni nastavnik:

Profesor Dr Tatjana Pešić-Brđanin

Ciljevi izučavanja predmeta:

Upoznavanje i savladavanje osnovnih pojmova, koncepata, zakonitosti i metoda za analizu stacionarnih magnetnih polja i elektromagnetske indukcije. Usvajanje koncepata, metoda za analizu i teorema električnih kola vremenski promjenljivih struja.

Ishodi učenja

Osposobljavanje studenta za:

(1) analizu elektromagnetskih polja i analitičko rješavanje

(2) izračunavanje magnetskog polja jednostavnih simetričnih struktura,

(3) izračunavanje induktivnosti jednostavnih struktura sa namotajima,

(4) rješavanje jednostavnih magnetskih kola,

(5) ovladavanje metodama i teoremama za efikasno rješavanje složenih električnih kola prostoperiodicnih struja,

(6) izračunavanje trenutne, aktivne, reaktivne i prividne snage elemenata u mreži i popravke faktora snage u monofaznim i simetričnim trofaznim mrežama.

Sadržaj predmeta

Stalno magnetsko polje u vakumu (Bio-Savarov zakon, Magnetski fluks, Amperov zakon). Magnetsko polje u prisustvu materijala (Uopšteni Amperov zakon). Jednačine stalnih elektromagnetskih polja. Promjenljivo električno i magnetsko polje (Elektromagnetska indukcija, Vrtložne struje, Induktivnosti). Energija magnetskog polja i rad magnetskih sila. Analiza kola u prostoperiodičnom režimu. Fazori. Snage u prostoperiodičnom režimu. Rješavanje složenih kola u kompleksnom domenu. Teoreme kola u prostoperiodičnom režimu. Kola sa spregnutim kalemovima. Trofazna kola.