Katedra za opštu elektrotehniku

Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci


Kola i signali


Predmetni nastavnici

Prof. dr Zdenka Babić

Doc. dr Vladimir Risojević

Predmetni asistenti

Mitar Simić

Vedran Jovanović

Ciljevi izučavanja predmeta:

Upoznavanje sa osnovnim metodama analize električnih kola u vremenskom i frekvencijskom domenu. Upoznavanje sa osnovnim metodama analize i obrade kontinualnih i diskretnih signala.

Ishodi učenja:

Poznavanje osobina kontinualnih i diskretnih signala kao i metoda za njihovu analizu. Poznavanje kola i sistema za obradu kontinualnih i diskretnih signala, te metoda za njihovu analizu.

Sadržaj predmeta:

Električna kola i mreže: definicije i osnovni pojmovi. Analiza električnih kola u vremenskom domenu: prelazni procesi, konvolucija, jednačine stanja. Analiza električnih kola u frekvencijskom domenu. Spektralna analiza signala. Furijeov red. Furijeova transformacija. Odmjeravanje i rekonstrukcija signala. Laplasova transformacija.Određivanje odziva kola korišćenjem Laplasove transformacije. Diskretni signali. Analiza diskretnih signala u vremenskom domenu. Diskretni sistemi. Odziv linearnog, vremenski invarijantnog diskretnog sistema u vremenskom domenu, diskretna konvolucija. Diskretni sistemi sa beskonačnim i konačnim impulsnim odzivom. Funkcija prenosa i frekvencijske karakteristike diskretnih sistema.

Skripta

  1. Električne mreže i kola,
  2. Određivanje odziva u kolima prvog reda,
  3. Određivanje odziva u kolima drugog reda
  4. Određivanje odziva na proizvoljnu pobudu
  5. Određivanje odziva na prostoperiodičnu pobudu
  6. Analiza kola u frekvencijskom domenu
  7. Ustaljeni složenoperiodični režim
  8. Furijeov red
  9. Furijeova transformacija
  10. Laplasova transformacija