Katedra za opštu elektrotehniku

Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci


Digitalna obrada slike


Predmetni nastavnici:

Profesor Dr Zdenka Babić, Docent Dr Vladimir Risojević

Ciljevi izučavanja predmeta:

Cilj ovog predmeta je sticanje teorijskih znanja i vještina u digitalnoj obradi slike, kao i u dvodimenzionalnim signalima i sistemima uopšte.

Ishodi učenja:

Nakon savladavanja predmeta studenti će posjedovati teorijsko i praktično znanje o obradi slike i dvodimenzionalnim signalima i sistemima uopšte. Kroz rad na projektnim zadacima studenti će steći praktična znanja i vještine, kao i iskustvo u timskom radu.

Sadržaj predmeta:

Elementi vizuelne percepcije. Dvodimenzionalni (2D) signali i sistemi. Odmjeravanje i kvantizacija slike. Strukture podataka za čuvanje i obradu digitalnih slika. Histogram.Obrada slike u prostornom domenu: operacije nad histogramom slike, 2D konvolucija, filtriranje. 2D Furijeova i kosinusna transformacija. Wavelet transformacija. Spektralna analiza slike. Filriranje u frekvencijskom domenu. Poboljšanje i restauracija slike.Geometrijske transformacije slike. Segmentacija sivih slika: detekcija ivica, izdvajanjeregiona od interesa. Primjena matematičke morfologije u obradi slike. Metodi kompresije slike bez i sa gubitaka, aritmetički, statistički, prediktivni, zasnovani natransformacijama. Standardi za kompresiju slike. Kolor prostori, osnovni principi analize i obrade slika u boji. Reprezentacija i deskripcija, analiza i interpretacija slike, primjenaneuronskih mreža u analizi slika. Sotverski alati za obradu slike.