Katedra za opštu elektrotehniku

Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci


Multimedijalni sistemi


Predmetni nastavnik:

Docent Dr Vladimir Risojević

Ciljevi izučavanja predmeta:

Osnovni cilj ovog predmeta je sticanje znanja o multimedijalnim sistemima kao i vještina u radu sa multimedijalnim hardverskim i softverskim alatima za dizajn i implementaciju multimedije.

Ishodi učenja:

Po završetku ovog kursa studenti će posjedovati teoretsko i praktično znanje o projektovanju multimedijalnih sistema i poznavati njihova savremena rješenja i primjene. Kroz projektne zadatake studenti će sticati iskustvo u timskom radu u projektovanju i implementaciji multimedijalnih sistema.

Sadržaj predmeta:

Osnove multimedijalnih sistema. Primjene multimedije. Hipertekst i hipermedija. Kreiranje multimedijalnog sadržaja. Tekst i osnovi obrade prirodnog jezika. Pretraživanje baza punog teksta. Klasifikacija dokumenata. Osnove audio signala, mirnih slika i video signala: osobine, percepcija, akvizicija, obrada i kodovanje. Digitalna televizija. Kompresija bez i sa gubicima, standardi. Multimedijalni operativni sistemi. Prenos i čuvanje multimedije.Multimedijalne baze podataka. Hardver i softver za projektovanje i implementaciju multimedije.

Raspodjela bodova

Aktivnosti Broj bodova
Domaći zadaci
40
Kolokvijumi
20
Završni ispit
40