Katedra za opštu elektrotehniku

Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci


Multimedijalni signali i sistemi


Predmetni nastavnik:

Profesor Dr Irini Reljin

Ciljevi izučavanja predmeta:

Upoznavanje sa različitim vrstama multimedijalnih signala, njihovim osobinama, karakteristikama percepcije te formatima i standardima za njihovo čuvanje. Upoznavanje sa algoritmima za sintezu, analizu, kompresiju, prenos, čuvanje, pretraživanje i klasifikaciju multimedijalnog sadržaja, kao i hardverskim i softverskim alatima za projektovanje i implementaciju multimedijalnih sistema.

Ishodi učenja:

Poznavanje osobina i karakteristika percepcije multimedijalnih signala, kao i formata za njihovo čuvanje. Poznavanje algoritama za sintezu, analizu, kompresiju, prenos, čuvanje, pretraživanje i klasifikaciju multimedijalnog sadržaja. Student je u stanju da koristi hardverske i softverske alate za projektovanje i implementaciju multimedijalnih sistema.

Sadržaj predmeta

Vrste multimedijalnih signala. Audio signali, slika, video. Osobine i percepcija. Formati i standardi za čuvanje multimedijalnih podataka. Multirezoluciona analiza signala. Wavelettransformacija. Audio efekti. Sinteza digitalnog zvuka. Segmentacija slike. Analiza teksture. Analiza oblika. Video signal. Analiza pokreta u videu. Kompresija multimedijalnih signala. Čuvanje i prenos multimedijalnih signala. Multimedijalne baze podataka. Pretraživanje i klasifikacija multimedijalnog sadržaja. Hardver i softver za projektovanje i implementaciju multimedijalnih sistema.