Katedra za opštu elektrotehniku

Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci


Analogni i digitalni filtri


Predmetni nastavnik:

Profesor Dr Zdenka Babić

Ciljevi izučavanja predmeta:

Cilj ovog predmeta je ovladavanje tehnikama za projektovanje i realizaciju analognih i digitalnih filtara.

Ishodi učenja:

Nakon savladavanja gradiva iz ovog predmeta studenti će imati dovoljno teorijskih znanja da budu u stanju da projektuju i realizuju pasivne i aktivne analogne filtre, kao i digitalne FIR i IIR filtre. Pri tome će ovladati vještinama korišćenja softverskih alata za projektovanje i realizaciju filtara, simulacijama analognih filtara, kao i tehnikama implementacije digitalnih filtara na hardverskim razvojnim sistemima sa procesorima signala.

Sadržaj predmeta:

Tipovi filtara. Metodi aproksimacije amplitudnih i faznih karakteristika analognih filtara. Filtri sa maksimalno ravnom magnitudom. Filtri sa jednolikim oscilacijama. Eliptički filtri. Aproksimacija faze ili kašnjenja. Frekvencijske transformacije. Projektovanje i realizacija pasivnih LC filtara. Aktivni filtri. Direktna realizacija aktivnih filtara. Sekcije aktivnih filtara drugog reda, kaskadna realizacija. Osjetljivost i optimizacija. Realizacije i simulacije analognih filtara. Frekvencijske karakteristike digitalnih filtara. Projektovanje digitalnih IIR filtara. Projektovanje digitalnih FIR filtara. Hardverske i softverske realizacije digitalnih filtara.

Knjiga:

Analogni filtri