Katedra za opštu elektrotehniku

Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci


Osnovi elektrotehnike 1


Predmetni nastavnik:

Profesor Dr Tatjana Pešić-Brđanin

Ciljevi izučavanja predmeta:

Upoznavanje i savladavanje osnovnih pojmova, koncepata, zakonitosti i metoda za analizu elektrostatičkih polja i strujnih polja. Usvajanje koncepata, metoda za analizu i teorema električnih kola stalnih struja

Ishodi učenja:

Osposobljavanje studenta za:

(1) analizu elektrostatičkih polja i analitičko rješavanje praktičnih problema iz oblasti,

(2) izračunavanje kapacitivnosti i otpornosti homogenih i nehomogenih struktura,

(3) ovladavanje metodama i teoremama za efikasno rješavanje složenih linearnih električnih kola stalnih struja,

(4) izračunavanje maksimalne vrijednosti snage elemenata u kolima i zaštita elemenata od pregorijevanja.

Sadržaj predmeta:

Elektrostatičko polje u vakumu (Kulonov zakon. Vektor jačine električnog polja. Potencijal i fluks elektrostatičkog polja.). Elektrostatičko polje u provodnicima (Dielektrici u elektrostatičkom polju. Uopšteni Gausov zakon. Kondenzatori.). Strujno polje. Elementi kola stalnih struja. Prosto kolo stalnih struja. Omov, Džulov i Kirhofovi zakoni. Metode za rješavanje složenih kola stalnih struja. Teoreme kola stalnih struja. Kondenzatori u kolima stalnih struja.