Katedra za opštu elektrotehniku

Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci


Električna mjerenja


Predmetni nastavnik:

Docent Dr Tanasko Tasić

Ciljevi izučavanja predmeta:

Upoznavanje sa mjerama i mjernim jedinicama, elementima mjernih sistema i mjernim uređajima. Upoznavanje sa metodologijom električnih mjerenja i načinima obrade i interperetacije rezultata mjerenja, te pouzdanosti mjernih uređaja.

Ishodi učenja:

Studenti treba da steknu osnovna znanja i usvoje metodologije za električna mjerenja raznih fizičkih veličina koje se koriste u elektrotehnici. Takođe, ishod učenja treba da obuhvati detalje oko konstrukcije, načina rada i pouzdanosti mjernih instrumenata. Studenti treba da savladaju različite metodologije električnih mjerenja koje su potrebne za uspješno savladavanje gradiva na višim godinama i rješavanje praktičnih problema.

Sadržaj predmeta:

Etaloni fizičkih jedinica. Greške prilikom električnih mjerenja. Analogni električni mjerni uređaji i njihova tačnost, obrada rezultata mjerenja. Digitalni mjerni uređaji i njihova tačnost. Metode mjerenja napona, struje, otpornosti, kapacitivnosti, induktivnosti, frekvencije, snage i električne energije. Nulte metode mjerenja (mostne metode), osciloskopija i spektroskopija. Električna mjerenja neelektričnih veličina (temperature). Pouzdanost i osjetljivost mjernih instrumenata. Etaloniranje, ovjeravanje, mjerna sledljivost.