Katedra za opštu elektrotehniku

Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci


Signali i sistemi


Predmetni nastavnik:

Profesor Dr Zdenka Babić

Ciljevi izučavanja predmeta:

Osnovni cilj ovog predmeta je upoznavanje studenata sa transformacionim metodama analize signala i njihovom obradom u vremenskom i transformacionom domenu.

Ishodi učenja:

Nakon savladavanja ovog predmeta studenti će moći da vrše analizu kontinualnih i diskretnih signala i sistema u vremenskom i transformacionom domenu korišćenjem Furijeove, Laplasove i z-transformacije. Pri tome će ovladati vještinama korišćenja instrumenata i softverskih alata za analizu signala i sistema.

Sadržaj predmeta

Spektralna analiza signala. Furijeov red. Furijeova transformacija. Odmjeravanje i rekonstrukcija signala. Frekvencijske karakteristike sistema. Laplasova transformacija. Određivanje odziva korišćenjem Laplasove transformacije. Diskretni signali. Analiza diskretnih signala u vremenskom domenu. Diskretni sistemi: osnovni pojmovi, definicije i osobine. Određivanje odziva LTI diskretnih sistema u vremenskom domenu, diskretna konvolucija. Z-transformacija. Određivanje odziva diskretnog LTI sistema korišćenjem z- transformacije. Funkcije prenosa i frekvencijske karakteristike diskretnih LTI sistema. Furijeova transformacija diskretnih signala.

Knjiga:

Analiza i obrada kontinualnih signala

Diskretni signali i sistemi