Katedra za opštu elektrotehniku

Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci


Osnovi digitalne obrade signala


Predmetni nastavnik:

Profesor Dr Zdenka Babić

Ciljevi izučavanja predmeta:

Upoznavanje sa osnovnim algoritmima digitalne obrade signala u diskretnom vremenu, transformacijama diskretnih signala, frekvencijskom analizom i njenim primjenama u analizi i obradi signala, te procesorima za digitalnu obradu signala.

Ishodi učenja:

Teorijska i praktična znanja iz analize i obrade diskretnih determinističkih signala u vremenskom i frekvencijskom domenu, te znanja i vještine potrebne za softversku i hardversku implementaciju algoritama za digitalnu obradu signala. Sposobnost primjene stečenih znanja u rješavanju konkretnih problema.

Sadržaj predmeta:

Analiza linearnih, vremenski invarijantnih diskretnih sistema. Z-transformacija. Digitalna obrada kontinualnih signala. Uticaj realnog A/D i D/A konvertora na spektar signala. Furijeova transformacija diskretnih signala. Diskretna Furijeova transformacija (DFT). Brza Furijeova transformacija (FFT). Frekvencijska analiza determinističkih signala. Odziv diskretnog sistema. Cirkularna konvolucija. Određivanje odziva u frekvencijskom domenu. Digitalni filtri. Obrada signala u realnom vremenu. Blok konvolucija. Kratkotrajna Furijeova transformacija. Realizacije digitalnih sistema korišćenjem procesora za digitalnu obradu signala.